සිංහල සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - 11 ශ්‍රේණිය Live Class

මුල සිටම පාඩම් මාලාව ආවරණය කිරීම සමඟින්, සෑම පාඩම් ඒකකයක් සඳහාම වෙන වෙනම නිබන්ධන ඔබේ නිවසටම ලබාදෙන, ඔබ සඳහාම වෙන් වූ සිංහල පාඨමාලාව.

Beginner 0(0 Ratings) 21 Students enrolled
Created by Dhanushka Dandeniya Last updated Tue, 01-Jun-2021 Sinhala
What will i learn?
 • මුල සිටම පාඩම් මාලාව ආවරණය කිරීම.
 • සෑම පාඩම් ඒකකයක් සඳහාම වෙන වෙනම නිබන්ධන ඔබේ නිවසටම ලබා දීම.
 • විවිධ වූ සාහිත්‍ය මාතෘකා හා පොත්පත් සම්බන්ධයෙන් විෂය සමගාමී ක්‍රියාකාරකම්.
 • විභාග ප්‍රශ්න ආකෘතියට සැකසු විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සකච්ඡාව හා සියලුම සිසුන්ගේ උත්තරපත්‍ර ඇගයීම මෙන්ම අවසන් ලකුණු පිරිනැමීම

Curriculum for this course
0 Lessons 00:00:00 Hours
Requirements
 • මූලික දැනුම අවශ්‍ය නොවේ
+ View more
Description

1. මුල සිටම පාඩම් මාලාව ඇරඹේ.

2. සෑම පාඩම් ඒකකයක් සඳහාම වෙන වෙනම නිබන්ධන ඔබේ නිවසටම ලබා දේ.

3. විවිධ වූ සාහිත්‍ය මාතෘකා හා පොත්පත් සම්බන්ධයෙන් විෂය සමගාමී ක්‍රියාකාරකම්.

4. පාඩම් සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රෙසෙන්ටටිඔන් ඔබ වෙත ලබා දීම සිදු කෙරේ.

5. විභාග ප්‍රශ්න ආකෘතියට සැකසු විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සකච්ඡාව හා සියලුම සිසුන්ගේ   උත්තරපත්‍ර ඇගයීම මෙන්ම අවසන් ලකුණු පිරිනැමීමද සිදු කෙරේ.

6. අතපසු වූ පාඩම් නැවත අධ්‍යනයට හා ගැටලු  නිරාකරණයට අපෙන් සහය.

+ View more
Other related courses
00:00:00 Hours
0 2 ₨ 800
About the instructor
 • 0 Reviews
 • 110 Students
 • 6 Courses
+ View more

ghgh

Student feedback
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
₨ 800
Buy now
Includes:
 • 00:00:00 Hours On demand videos
 • 0 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv