සිංහල - 11 ශ්‍රේණිය Live Class

මුල සිටම පාඩම් මාලාව ආවරණය කිරීම සමඟින්, සෑම පාඩම් ඒකකයක් සඳහාම වෙන වෙනම නිබන්ධන ඔබේ නිවසටම ලබාදෙන, ඔබ සඳහාම වෙන් වූ සිංහල පාඨමාලාව.

Beginner 0(0 Ratings) 2 Students enrolled
Created by Dhanushka Dandeniya Last updated Tue, 01-Jun-2021 Sinhala
What will i learn?
 • මුල සිටම පාඩම් මාලාව ආවරණය කිරීම.
 • විභාග ප්‍රශ්න ආකෘතියට සැකසු විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සකච්ඡාව හා සියලුම සිසුන්ගේ උත්තරපත්‍ර ඇගයීම මෙන්ම අවසන් ලකුණු පිරිනැමීම
 • සෑම පාඩම් ඒකකයක් සඳහාම වෙන වෙනම නිබන්ධන ඔබේ නිවසටම ලබා දීම.

Curriculum for this course
0 Lessons 00:00:00 Hours
Requirements
 • මූලික දැනුම අවශ්‍ය නොවේ
+ View more
Description

1. අ.පො.ස සාමාන්‍යපෙළ විභාගය පැවැත්වෙන තෙක්ම අඛණ්ඩව පන්ති පැවැත්වේ.

2. සෑම පාඩම් ඒකකයක් සඳහාම වෙන වෙනම නිබන්ධන ඔබේ නිවසටම ලබා දේ.

3. 10 ශ්‍රේණියට අදාළ පාඩම්ද යළි ආවරණය කෙරේ.

4. විභාග ප්‍රශ්න ආකෘතියට සැකසු විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සකච්ඡාව හා සියලුම සිසුන්ගේ   උත්තරපත්‍ර ඇගයීම මෙන්ම අවසන් ලකුණු පිරිනැමීමද සිදු කෙරේ.

5. අතපසු වූ පාඩම් නැවත අධ්‍යනයට හා ගැටලු  නිරාකරණයට අපෙන් සහය.

+ View more
Other related courses
About the instructor
 • 0 Reviews
 • 110 Students
 • 6 Courses
+ View more

ghgh

Student feedback
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
₨ 800
Buy now
Includes:
 • 00:00:00 Hours On demand videos
 • 0 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv