සිංහල - 2021 AL Revision Live Class

මුල සිටම පාඩම් මාලාව ආවරණය කිරීම සමඟින්, සෑම පාඩම් ඒකකයක් සඳහාම වෙන වෙනම නිබන්ධන ඔබේ නිවසටම ලබාදෙන, ඔබ සඳහාම වෙන් වූ සිංහල පාඨමාලාව.

Beginner 0(0 Ratings) 68 Students enrolled
Created by Dhanushka Dandeniya Last updated Tue, 01-Jun-2021 Sinhala
What will i learn?
 • නිර්දේශිත අධ්‍යන කෘති සියල්ලම ක්‍රමවත්ව මුල සිට ඉගැන්වීම් සිදු කෙරේ.
 • විභාග ප්‍රශ්න ආකෘතියට සැකසු විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සකච්ඡාව හා සියලුම සිසුන්ගේ උත්තරපත්‍ර ඇගයීම මෙන්ම අවසන් ලකුණු පිරිනැමීම
 • සෑම පාඩම් ඒකකයක් සඳහාම වෙන වෙනම නිබන්ධන ඔබේ නිවසටම ලබා දේ.

Curriculum for this course
0 Lessons 00:00:00 Hours
Requirements
 • මූලික දැනුම අවශ්‍ය නොවේ
+ View more
Description

1. 2021 වර්ෂයේ උසස්පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන තෙක්ම අඛණ්ඩව සිංහල පන්තිය පැවැත්වේ.

2. නිර්දේශිත අධ්‍යන කෘති සියල්ලම ක්‍රමවත්ව මුල සිට ඉගැන්වීම් සිදු කෙරේ.

3. සෑම පාඩම් ඒකකයක් සඳහාම වෙන වෙනම නිබන්ධන ඔබේ නිවසටම ලබා දේ.

4. පන්ති කාල  සීමාව තුළදී ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව හා සියලුම සිසුන්ගේ උත්තර පත්‍ර ඇගයීම සිදු කෙරේ.

5. ඔබ විසින් ලියන ලද උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂා  කොට අවසන් ලකුණු පිරිනැමීම සෑම ප්‍රශ්න පත්‍රයකටම අදාලව සිදු කෙරේ.

6. අතපසු වූ පාඩම් නැවත අධ්‍යනයට හා ගැටලු  නිරාකරණයට අපෙන් සහය.

+ View more
Other related courses
00:00:00 Hours
0 13 ₨ 1000
About the instructor
 • 0 Reviews
 • 110 Students
 • 6 Courses
+ View more

ghgh

Student feedback
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
₨ 1400
Buy now
Includes:
 • 00:00:00 Hours On demand videos
 • 0 Lessons
 • Full lifetime access
 • Access on mobile and tv